Kategori arşivi: Plastik Enjeksiyon Kalıpları

Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı

Plastik ürünler, günlük hayatta oldukça fazla kullanılan malzemelerdendir. Bu durum, plastik ürünlerin üretiminde çok büyük artışlara neden ol-muştur. Günümüz teknolojisinin temel hedefi, kali-teli ürünü, en az maliyetle ve hızlı bir şekilde ürete-bilmektir. Bunun neticesinde, ürünlerin imalat şekil-lerinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ancak geliştirilen her yöntem bilgisayar ortamında uygulanıp, olumlu ve olumsuz yanları belirlendikten sonra kabul edilebilir olmuştur. Dola-yısıyla ürünlerin tasarım aşamasına verilen önem daha çok artmıştır.

Plastik parça üretiminde, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, çeşitli imalat yöntemleri geliştirilmiştir. Plastik endüstrisinde yer alan kalıp-lama yöntemlerinden en önemlisi ve yaygın olarak kullanılanı enjeksiyonla kalıplama yöntemidir. En-jeksiyonla kalıplama tekniğinde, üretilen parçanın kalitesi, geometrik yapısı ve boyut toleransları, yü-zey kalitesi ve dayanımına etki eden faktörler bir çok araştırmaya konu olmuştur.

Lee ve arkadaşları, enjeksiyon kalıpları için bir kalıp tasarım sistemi geliştirmişlerdir. Sistemde, plastik parça tasarımı ve kalıp imalatı için işlem planlama adımları birlikte gerçekleştirilmiştir. Ger-çekleştirilen sistemle, kalıp tasarımı gerçekleştiril-miş ve kalıp imalat zamanı önemli ölçüde düşü-rülmüştür [1]. Nezhad ve Siores, enjeksiyonla kalıp-lamada işlem parametrelerini belirleyebilmek için kullanıcı etkileşimli bir sistem geliştirmişlerdir. Ya-pılan çalışmada belirlenen işlem parametreleri Moldflow paket programına aktarılıp simülasyonu gerçekleştirilerek, enjeksiyon parametrelerini belir-lemede uzman kişi gereksinimini azaltmak amaçlan-mıştır [2]. Lou ve arkadaşları, parça modelleme, yapay zeka teknolojisi ve kural temelli bilgi işleme sistemini kullanarak enjeksiyon kalıbı tasarımına yönelik bir yöntem geliştirmişlerdir [3]. Hui, enjek-siyon ve döküm kalıplarında ürünlerin kalıplanabi-lirliğini belirlemek amacıyla, kalıp açılma çizgisi, kalıp maçaları ve maçaların açılma yönlerini de dik-kate alarak bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma-da, kalıplanacak ürünün şekli, kalıp açılma yönü ve maçalar kalıplanabilirlik kriterlerinin temelini oluş-turmuştur [4]. Huang ve arkadaşları, iki parçalı kalıplarda üretilemeyecek ürünler için çok parçalı kalıp tasarımına yönelik bir algoritma geliştirmişler-dir. Yapılan çalışma sayesinde, karmaşık şekilli plastik parçalar için kalıp tasarım aşamaları kolay

laştırılarak, kalıp tasarım zamanı önemli ölçüde azaltılmıştır [5]. Priyadarshi ve Gupta çok parçalı kalıpların otomatik tasarımına yönelik bir algoritma geliştirmişlerdir. Yapılan çalışmada, parça yönünün ve kalıp açılma çizgisinin tespiti, parça yüzeylerinin oluşturulması ve kalıp parçalarının tasarımı gibi önemli kalıp tasarım aşamaları dikkate alınmıştır. Geliştirilen algoritma, kalıp parçalarının analizini yaparak, komple kalıp setinin montajını ve demon-tajını gerçekleştirmekte ve düzlemsel olmayan kalıp açılma çizgilerini de oluşturulabilmektedir [6]. Spi-na, farklı yolluk sistemlerini, yolluk girişini ve ürün konfigürasyonlarını dikkate alarak, plastik parçala-rın kalıplanmasına yönelik bir çalışma yapmıştır. Yapılan çalışmada, karmaşık şekilli plastik parçala-rın işlemeye uygunluğu, imal edilebilirliği, kalıp dolumu ve kalıbın soğutulması işlemleri sonlu ele-manlar yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir [7]. Barriere ve arkadaşları, metal enjeksiyon kalıpları için, sonlu elemanlar simülasyonunu kullanarak en-jeksiyon parametrelerinin ve kalıp tasarımının geliş-tirilmesine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Enjek-siyon simülasyonunu gerçekleştirmek amacıyla 3 boyutlu bir yazılım geliştirilmiş, çok gözlü bir kalıpla yapılan deneysel sonuçlarla simülasyon sonuçları karşılaştırılmıştır[8]. Chung ve Lee, enjek-siyon kalıp tasarımındaki problemlerin, birimler ara-sında oluşturulan bir bilgisayar ağı yardımıyla çözümüne yönelik bir çalışma yapmışlardır. Tasarı-mın doğruluğunu kontrol edebilmek amacıyla tasa-rım ile ilgili bilgiler ve her bir tasarım aşaması bü-tün bölümlere gönderilmiştir[9]. Kong ve arkadaşla-rı, Visual C++ programlama dili ve SolidWorks 99 paket programını kullanarak 3 boyutlu bir enjeksi-yon kalıp tasarım sistemi geliştirmişlerdir. Gerçek-leştirilen çalışma, tasarım verilerinin hazırlanması, kalıp dolumu, kalıp ve parça tasarımı konularını kapsamaktadır[10]. Uluer ve arkadaşları, kalıp boş-luğu içindeki akışı gözlemek amacı ile bir kalıp tasarımını ve imalatını gerçekleştirmişlerdir. Yapı-lan çalışmada, enjeksiyon parametrelerinin kalıbın şekline etkileri incelenmiştir [11].

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, tasa-rım amaçlı çalışmalarda kullanıcıya fazla miktarda soru sorulduğu tespit edilmiş ve bu bir eksiklik olarak görülmüştür. Gerçekleştirilen bu çalışmada, literatürde yapılan çalışmalar dikkate alınarak plas-tik enjeksiyon kalıplarının katı model olarak tasarı-mı, azami derecede kullanıcı etkileşiminden uzak olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Ta-sarım esnasında, üretilmesi istenen plastik ürünün katı modeli, esas olarak alınmıştır. Hazırlanan prog-ram, ürünün katı modelinden tasarım için gerekli olan verileri alarak, otomatik olarak oluşturulan bir veri dosyasına kaydetmektedir. Parça üzerinden alınan verilere ek olarak tasarımcıdan plastik malze-me cinsini, ürünün kalıba yerleşim şeklini ve parça

adedini girmesi istenmektedir. Elde edilen verilere dayanarak, kalıp setinin boyutları ve plastik ürünün kalıp seti içerisindeki dağılımı program tarafından oluşturulmaktadır. Tasarımcı kalıbı kontrol ettikten sonra, isterse ürünün 3 boyutlu katı modelinde deği-şiklik yaparak, bu değişikliğe göre tekrar kalıp tasarımını yaptırabilmektedir.

2.PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARI

Enjeksiyonla kalıplamada üç temel öğe bulunmaktadır. Bunlar; ürünü oluşturacak plastik hammadde, ürünün şeklini veren kalıp ve bu işlemlerin yapıldığı enjeksiyon tezgahıdır.

Plastik parçaların en önemli özelliklerinden bir tanesi kolayca biçimlendirilebilmeleridir. Böyle bir işlemin en önemli elemanlarından biri de, kalıp olarak adlandırılan ve çok sayıda metal blokların sistemli olarak bir araya getirilmesi ile oluşan bir donanım olmaktadır. Plastik enjeksiyon kalıbı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, içerisine açılmış boşluğa ergi-tilmiş plastiğin dolması ve boşluğun şeklini alma-sına yarayan birden fazla parçadan oluşan bir settir. Plastik enjeksiyon yönteminde ürünün şekli, boyut-ları, kalitesi ve toleransları  öncelikli olarak kalıp ta-rafından belirlenmektedir. Ergimiş plastik, enjeksi-yon memesinden kalıp yolluğuna enjekte edildikten sonraki enjeksiyon çevrimi (her iki ürün basma ara-sında geçen zaman) kalıp içerisinde gerçekleşmek-tedir. Kalıpların tasarımı, üretilecek ürünün boyutla-rı, yapısı, hassasiyeti ve enjeksiyon parametreleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kalıplar tasarlanırken genellikle yolluk siste-mi dişi plakaya, itici sistemi ise erkek plaka (ha-reketli plaka) üzerine yerleştirilmektedir. Ergimiş plastiğin soğuması sırasında plastik malzemenin çekme özelliğinden dolayı soğuyan ürün, kalıbın erkek kısmı üzerine doğru büzülmekte ve kalıbın di-şi kısmından ayrılmaktadır. Kalıp erkek ve dişi yü-zeylerin kapanması sırasında oluşan ve kalıp boşlu-ğunu kapalı hale getiren çizgiye, kalıp ayırma çizgi-si denmektedir. Kalıplanan parçanın kalıptan kolay-ca çıkartılabilmesi için kalıplanan parçanın şekline uygun bir  kalıp ayırma çizgisi oluşturulmalıdır.

3. HAZIRLANAN PROGRAMI (EN-KALTAS)

AutoCAD içerisinde hazırlanan programa ENKALTAS, adı verilmiştir. Plastik kalıp tasarımı-nın gerçekleştirildiği bu programda zorunlu seçimler (malzeme, parça sayısı, yerleşim şekli) haricinde kullanıcı etkileşiminin olmaması çalışmanın en önemli özelliğidir.

3.1. PROGRAMIN YAPISI

Hazırlanan Program AutoCAD 2005 paket programı altında çalışmaktadır. AutoCAD 2005 pa-ket programında veya AutoCAD paket programının desteklediği veri yapılarıyla kaydedilmek suretiyle, herhangi bir CAD/CAM programında (Mechanical Desktop, Solid Works, Catia, Think Design, Uni-graphihc v.b.) plastik enjeksiyon kalıbının tasarlana-cağı ürün, katı modelleme tekniği ile çizilmelidir. Gerçekleştirilen çalışmada, ürünün katı modelinden gerekli tasarım bilgileri alınmaktadır.

Program çalıştırıldığında, katı model olarak tasarlanmış olan plastik ürün üzerindeki unsurlar otomatik olarak algılanarak parça bilgileri çıkarıl-maktadır. Tasarımcı tarafından malzeme seçimi ya-pıldıktan sonra, tasarım için gerekli olan veriler hesaplanmakta ve çekme oranları belirlenmektedir. Elde edilen bu verilere göre, tasarımcının girmiş ol-duğu yerleşim şekli ve bir defada basılacak parça adedi de gözönüne alınarak kalıp boyutları belir-lenmekte ve katı model olarak kalıp tasarımı ger-çekleştirilmektedir.

3.2. SINIRLAMALAR

Hazırlanan programda kalıbı tasarlanacak olan plastik ürün AutoCAD paket programında XY çalışma düzleminde bulunduğu haliyle kalıp içerisi-ne belirlenen sıra ve sayıda yerleştirilmektedir. Kalıp tasarımının yapılabilmesi için, kalıbı tasarla-nacak olan ürünün şekli ve konumu da dikkate alınarak, parçanın doğru ve hatasız biçimde çizilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Program, parçanın şekli, kalınlığı, hacmi v.b. verileri AutoCAD paket programı içerisinde massprop komutu kullanılarak parça üzerinden çıkarmaktadır. Bu işlem sırasında, çizim ekranında bulunan bütün nesneler seçilerek işleme dahil edilmektedir. Bundan dolayı, kalıplana-cak parça çizildikten sonra programı çalıştırmadan önce çizim ekranında parçanın katı modeli haricinde başka hiçbir çizimin olmaması ve yapılan çizimin daha önceden kaydedilmiş olması gerekmektedir. Tasarımcı program tarafından sorulan sorulara ve diyalog kutularına cevap vermek zorundadır.

3.3. PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI

Program çalıştırıldığında ilk olarak tasarım-cının Şekil 3’teki menüden kullanılan plastik malze-meyi seçmesi gerekmektedir. “Plastik Malzeme Çe-şitleri” diyalog kutusunda, plastik enjeksiyon kalıp-çılığında en çok kullanılan 12 değişik plastik malze-me hazır olarak gelmektedir. Program, tasarımcının bu malzemeler haricinde yeni bir malzeme girişi yapmasına da imkan verecek esnekliğe sahip olarak tasarlanmıştır. Tasarımcı, yeni malzeme girişi yap-mak istediği taktirde, yeni malzemenin ismini, yo-ğunluğunu ve çekme miktarını programa girmesi ye-terli olacaktır. Bu şekilde yeni eklenen malzemeler, programın veri tabanına aktarılmakta ve programın her çalıştırılmasında ilgili menüde tasarımcıya sunulmaktadır. Plastik malzeme seçimi, tasarlanan kalıpta basılacak olan ürünün çekme miktarını belirlemek için kullanılmakta, bu çekme miktarına göre de kalıp boşluğunun ölçüleri belirlenmektedir.

Plastik malzemenin seçilmesinden sonra, “parça yerleşimi” diyalog kutusu ile tasarımcının yerleşim şeklini ve bir defada basılacak olan parça sayısını seçmesi istenmiştir (Şekil 4). Yerleşim şekli ve sayısı kalıp tasarımının temelini teşkil etmekte-dir. Plastik malzemenin kalıp içerisinde ilerlemesi sırasında izleyeceği yol yerleşim planında belirlen-mekte, kalıp tasarımı ve boyutları da belirlenen bu yerleşime göre yapılmaktadır.

Parça yerleşiminin oluşturulması esnasında program tarafından kullanıcıya düz sıralı yerleşim ve yıldız yerleşim olmak üzere iki farklı seçenek sunulmuştur. Düz sıralı yerleşim seçeneğinin seçil-mesi durumunda, bir defada basılacak olan parça sayısı (göz sayısı)’na bağlı olarak çekirdek plakalar üzerinde plastik malzeme için açılacak olan boşluk-lar düz sıralı olarak yerleştirilir. “Yıldız yerleşim” seçeneğinin seçilmesi durumunda ise program “yı-ldız yerleşim biçimleri” diyalog kutusunu ekrana getirir (Şekil 5). “Yıldız yerleşim biçimleri” diyalog kutusu altında dağıtıcı kanalların düz olarak tasar-landığı düz yerleşim, dağıtıcı kanalların dairesel olarak tasarlandığı yuvarlak yerleşim ve dağıtıcı ka-nalların düz ve ikişerli gruplar halinde tasarlandığı ikili yerleşim seçenekleri bulunmaktadır. Seçilen yerleşim şekline göre yolluk ve dağıtıcı kanallar kullanıcı etkileşimi olmadan hazırlanır ve plastik en-jeksiyon kalıbının katı model olarak tasarımı otoma-tik olarak oluşturulur. Programda oluşturulan kalıp seti, kalıp alt plakası, itici pim plakaları, destek plakaları, dişi (çekirdek) plaka, üst plaka ve yolluk burcundan oluşmaktadır. İtici pimler, yolluk çekici pim ve kalıp sütunları tasarıma dahil edilmemiştir.

4. ÖRNEK UYGULAMA

Şekil 6’da verilen plastik kapak katı model olarak tasarlanmış ve program çalıştırılmıştır. Bu ürün için için kullanılacak olan plastik malzeme program içerisinde ABS olarak seçilmiş ve plastik enjeksiyon kalıbının 8 gözlü olarak tasarımı hem düz yerleşim, hemde yıldız yerleşim yöntemlerine göre yaptırılmıştır.

5. SONUÇ

Gerçekleştirilen çalışmada, katı model olarak tasarlanan plastik bir ürünün, plastik enjeksiyon kalıbı azami derecede kullanıcı etkileşiminden uzak olarak üretilmiştir. Tasarımı yapılacak olan parça-nın, katı model olarak tasarımının herhangi bir BDT /BDİ programında yapılabilmesi çalışmanın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Program, plas-tik enjeksiyon kalıbı tasarımında zaman kaybını en aza indirmek, tasarımcıya kolaylık sağlamak ve hata yapma ihtimalini en aza düşürmek amacıyla düzen-lenmiştir. Kalıbın tasarlanması esnasında plastik ürünün kalıp içerisine yerleşim şekli ve bir defada basılacak ürün sayısı tasarımcının seçimine bırakıl-mıştır. Hazırlanan program, kalıp tasarımını kulanı-cının girdiği bu verilere göre oluşturmaktadır. Plas-tik malzeme seçimi oluşturulan malzeme kütüpha-nesinden yaptırılmakta ve programa aktarılmaktadır.

Yapılan çalışma, düzlemsel açılma çizgisine sahip plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımına bü-yük kolaylık getirmektedir. Oluşturulan ENKAL-TAS adlı programda parça geometrisi, önceden katı modelleme tekniği ile çizilerek kaydedilmiş olan parça üzerinden okutulduğu için, kalıp boyutlarının belirlenmesi kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Geliştirilen tasarımda, tasarımcıya, ürüne, kullanılacak olan enjeksiyon tezgahına ve kalıbın imal edileceği atelye şartlarına göre değişebilen zo-runlu sorular haricinde hiç soru sorulmamakta ve geri kalan tüm tasarım otomatik olarak yapılmak-tadır.

Programda yan maçalar ve soğutma kanalları dikkate alınmamıştır. Bu çalışmanın devamı olarak yan maçaların ve soğutma kanallarının tasarımına yönelik bir çalışma yapılabilir. Düzlemsel olmayan kalıp açılma çizgilerine göre kalıp tasarımı gerçek-leştirilebilir.

*Ahmet ÖZDEMİR,  *Hakan GÜRÜN,  *Hakan DİLİPAK

*Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü – ANKARA